Algemene voorwaarden van CUORE

Hieronder de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten en offertes betrekking hebbende op diensten en producten van Cuore.

Artikel 1: Algemeen

Begripsomschrijvingen

 1. Wederpartij; u bent wederpartij als u namens een onderneming of als privépersoon een overeenkomst heeft gesloten met Cuore. Wederpartij wordt ook wel aangeduid als opdrachtgever, in deze algemene voorwaarden ook wel aangeduid met u.
 2. Wij; degene(n) van de rechtspersoon Cuore aan wie de opdracht is verleend ook wel genoemd Gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
 3. Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarbij wij ons verbinden tot het verlenen van diensten en/of verkopen van producten.
 4. Dienst; de diensten van Cuore kunnen betrekking hebben op Reanimatie, EHBO en BHV.
 5. Product; de producten houden nauw verband met de diensten.
 6. Overeenkomst: elke contractant heeft een overeenkomst met Cuore omtrent een dienst of product of beide.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het aanbod van Cuore is vrijblijvend en gebeurt schriftelijk, per email of mondeling en geldt ­gedurende de termijn zoals gesteld in de offerte. In het aanbod leest u over de inhoud van onze diensten en producten, de prijzen en de mogelijke voorzieningen die getroffen moeten worden ten behoeve van de diensten en/of producten inclusief de bijbehorende kosten. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Indien u het aanbod c.q. offerte aanvaardt dan is er sprake van een overeenkomst. Het aanvaarden van het aanbod komende tot een overeenkomst gebeurt bij voorkeur via de mail of per post.
 4. Heeft u een overeenkomst met Cuore gesloten dan kunt u deze beëindigen per brief of email binnen zeven dagen nadat de overeenkomst is gesloten. U betaalt dan alleen de kosten voor het terugsturen van het product en de kosten die reeds gemaakt zijn voor het mogelijk verlenen van diensten.
 5. Cuore is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst; de kosten hiervan zullen worden doorberekend overeenkomstig het gestelde in de overeenkomst.

 

Artikel 3: Beëindigen van de overeenkomst.

 1. Zowel u als contractant als Cuore kan een overeenkomst ontbinden als u of wij een of meerdere verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomen en dit ontbinding rechtvaardigt. Als een verplichting door u nog wel kan worden nagekomen ontvangt u eerst een schriftelijk aanmaning. Als de verplichting vervolgens nog niet wordt nagekomen binnen de gestelde termijn, dan kan de overeenkomst worden ontbonden.
 2. Cuore kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter beëindigen als:
  – uw faillissement of uitstel van betaling van schulden is uitgesproken of de Wet schuldsanering natuurlijke personen is aangevraagd of is uitgesproken;
  – u niet zelf over uw vermogen kunt beslissen, bijvoorbeeld omdat u handelingsonbekwaam bent of onder bewind bent gesteld;
  – wij om technisch of economische redenen een product of dient niet meer kunnen leveren.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle werkzaamheden voortvloeiend uit het verlenen van diensten worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen, ten aanzien van het verlenen van een dienst is van onze kant sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De cursussen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
 3. De cursussen worden verzorgd door een erkende NRR / ERC instructeur.
 4. De wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd wordt door ons bepaald daarbij nemen wij de door u gestelde eisen zoveel mogelijk in acht.
 5. Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en bij u in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt indien u hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 6. De levering van producten geschiedt franco bedrijf of huis van de wederpartij tenzij anders is overeengekomen.
 7. Wij zijn verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, indien dat door omstandigheden niet voorzien, niet mogelijk is, zullen wij zo spoedig mogelijk u daarover berichten en een nieuwe afspraak maken.
 8. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 9. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 10. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 11. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.

 

Artikel 5: verplichtingen Wederpartij

 1. De wederpartij moet alle gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking stellen.
 2. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden en/of faciliteiten en medewerkers zijn voor rekening Wederpartij.
 3. De Wederpartij dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 7 dagen na levering te melden bij ons, bij gebreke wordt geacht dat de producten in goede orde, compleet en zonder schade afgeleverd te zijn. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Iedere vorm van aansprakelijkheid komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 2. Daar waar onderhoud aan producten van toepassing is, dient de Wederparij daar zelf zorg voor te dragen, uitgezonderd indien dat in de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld.
 3. Cuore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade uit welke oorzaak dan ook aan cursisten of derden in verband met de cursus.

 

Artikel 7:Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 8: Betaling

 1. De betaling geschiedt op een wijze zoals op de factuur vermeld en wel binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten uw betalingsverplichtingen niet op.
 2. Voor de betaling van de cursusprijs ontvangt u een factuur. Deze dient voorafgaande aan de ingeschreven cursus te zijn voldaan.
 3. De aanmelding is pas definitief als het verschuldigde cursus geld is ontvangen.
 4. Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen niet doorgaat wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd.
 5. Bij tussentijds beëindigen van de deelname, blijft het hele cursusbedrag verschuldigd, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
 6. U kunt zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus afmelden. Anders zijn wij genoodzaakt om het volledige cursusgeld in rekening te brengen.
 7. Alle mogelijke gerechtelijk kosten en buitengerechtelijke die wij moeten maken of hebben gemaakt in verband met het niet nakomen van uw betalingsverplichtingen zijn voor uw rekening.

 

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.